47 بهترین فیلم در مورد آدام سندلر


25. مردان ، زنان و کودکان

نقش: دان شیپور

در اینجا یکی دیگر از فیلم هایی است که ما باید آدام سندلر را جدی بگیریم (این یک فیلم جیسون ریتمن است ، بنابراین پول زیادی هم داشت). اما ، می دانید ، جدی گرفتن آدام سندلر نیز بسیار دشوار است.


منبع: office-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>