40 شخصیت سخت فیلم


از جیمز باند تا عروس ، سخت ترین شخصیت ها (و شرورهای انتقام جوی) تاریخ فیلم را می شماریم.


منبع: office-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>