کشور عمان برای زندگی (امنیت و آزادی در عمان) – پارسی کانادا

در غیر این رخ به مدت دو سال حق کار در سرزمین عمان را ندارید. ماده 21- حق تعقیب فوری. ضابطه فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه روز سه شنبه سی و یکم فرودین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.2.12 به تأیید شورای پاسبان رسیده است. 12- نقطه (12) در شرق جزیره لارک به ارتفاع جغرافیایی 56 مرتبه و 24 دقیقه و 5 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 51 دقیقه و بهترین هتل عمان 15 ثانیه. 15- نقطه (15) به ارتفاع جغرافیایی 57 سکو و 19 دقیقه و 55 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 جايگاه و 47 دقیقه و 10 ثانیه. 2- نقطه (2) در دهانه بهرگان به طول جغرافیایی 49 درجه و 33 دقیقه و 55 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 29 درجه و 59 دقیقه و 50 ثانیه. 13- نقطه (13) در شرق جزیره هرمز به طول جغرافیایی 56 جايگاه و 29 دقیقه و 40 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 27 درجه و 2 دقیقه و 30 ثانیه. 8- نقطه (8) در رأس الشناس به ارتفاع جغرافیایی 54 سکو و 47 دقیقه و 20 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 رتبه و 29 دقیقه و 35 ثانیه. 4- نقطه (4) در جنوب جزیره نخیلو به طول جغرافیایی 51 جايگاه و 27 دقیقه و 15 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 27 سکو و 50 دقیقه و 40 ثانیه. 9- نقطه (9) در جنوب غربی جزیره قشم به ارتفاع جغرافیایی 55 جايگاه و 16 دقیقه و 55 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 32 دقیقه و 25 ثانیه. 10- نقطه (10) در جنوب جزیره زمان به طول جغرافیایی 55 مرتبه و 51 دقیقه و 50 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 رتبه و 36 دقیقه و 40 ثانیه. 11- نقطه (11) در جنوب جزیره لارک به ارتفاع جغرافیایی 56 مرتبه و 21 دقیقه و 50 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 سکو و 49 دقیقه و 30 ثانیه. 7- نقطه (7) در جنوب شرقی جزیره کیش به طول جغرافیایی 53 مرتبه و 59 دقیقه و 20 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 سکو و 30 دقیقه و 10 ثانیه. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وب سایت هتل عمان.

حتما بخوانید:
10 بهترین آلبوم سال 2021