مسئولان ورزش هیچ اقدامی برای اعزام من به جام جهانی انجام نمی دهند