دوزینگ پمپ سلونوئیدی اتاترون Etatron ایتالیا – مشخصات، قیمت و فروش – سام تجهیز

همچنین اهمیت بخش اعظمی از مواد سازش داراست و خوردگی آن مضاعف کم است. به ادله آنکه دبی سیال به وسیله این پمپها حیاتی اعتنا بالایی قابل اندازهگیری و تنظیم است، مترینگ پمپ یا این که پمپ اندازهگیری نیز به آنها گفته میشود. پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي هستند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار شبیه پمپ هاي نوع پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي مدل ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم داخل پمپ وورودوخروج مايع مي شود. پمپ هاي گونه پلانجريPump Plunger ساختمان واصول كارپمپ هاي پلانجري اهمیت پمپ ه اي پيستوني دقيقا يكسان هست وتفـاوت انهادرابعـاد پيسـتون هاوپلانجرهاست . در کاغذ بعد از آن شمائي از يك عدد پمپ قطره اي نوع پلانجري رفت و ب رگشتي نشان دیتا شده میباشد . در موردها مختص سازه بر سفارش دوزینگ پمپ های حساس دبی بالا نیز تولید می شود. معمولاً این دبی میان ۱ تا ۱۰۰۰۰ لیتر در دقیقه و فشار کاری میان ۱۰ تا ۲۰۰۰ توشه متغیر است که در موردها یگانه و سفارشی این مشخصات قابل تغییر تحول و پیشنهاد است. از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستيابي ديافراگم محدوداست وبطور قابل ملاحظه اي قطران كمتر از قطر ديـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفيت پمپ( حساس قطر ديافراگم ثابت )عملآ به حداكثر سرعت رفت و بازگشت ديافراگم كه معمولآ كم اسـت بستگي خواهد داشت.در ساختمان اين پمپ ها شيرهاي ورودي و خروجـي كـه معمـولآاز نـوع Valve Ball ساده و يا شيرهاي مخروطي (با سوزن مخروطي) است بكاررفته است كه البته براي پمپهاي بزرگ شـيرهاي ديسكي مناسب تراست. این دوزینگ پمپ ها دارای یک بخش مگنتی بوده که اصلی حرکت رفت و برگشتی سبب عبور و جابجایی سیال میشود سیستم کارکرد آن به همین شکل می باشد که یک آهنربای غیر اثبات داخل پمپ قرار گرفته که یک دیافراگم روی آن پیچ شده است. ۸-چك كردن كليه نصیب ها ازنظرنشتي. طول پلانجرها نسبت به قطرشان بيشتراست ومعمولا براي كارهاي ظريف ودرجاهائي كـه كنترل شديدي ازنظرمقدارفلوي مايع پمپ شونده بخصوص درحجم هاي كم مورد نيازباشد .كـاربردفراواني دارند ومعمولا براي فلوهاي پايين وفشارهاي بالابكارمي پروسه وموارداستفاده انها براي تزريق مـواد شـيميائي وهمچنين به عنوان پمپ هاي روغنكاري قطـره اي بـراي روغنكـاري پيسـتون رينـگ هاوپكينـگ رينـگ هـاي كمپرسورها وپمپ هاي رفت وبرگشتي می باشد .وحسن انها به قابـل انـدازه گيـري بـودن وتغييرميـزان فلـوي انهاست كه دارای تغييردادن كورس پلانجرعملي مي دوزینگ پمپ 5 لیتر 5 بار شود. ۱ -مهمترين حسن اين پمپ هاعدم تماس بين مايع پمپ شونده باقطعات پمپ هست كه عاملي حيـاتي ومهـم براي پمپاژ موادسمي وخطرناك بشمارمي ايد.

حتما بخوانید:
دانلود جزوه جوشکاری و ورقکاری دانشگاه صنعتی شریف - مهندس یار