داستان Out، Queer Pop Star تازه آغاز شده است


دیو هولمز ، اندی بل از Erasure و راد توماس از Bright Light Bright Light در مورد تاریخچه عملکرد LGBTQ در 40 بالا صحبت می کنند.


منبع: office-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>