ختافه 0 – اتلتیکو مادرید 3 / آتش بازی مثلثی جدید سیمئونه در شروع فصل