برگزاری جلسه هماهنگی ستاد اورژانس با حضور مهدی تاج