در واقع گرشگری آموزشی در دنیا روز به روز در اکنون گسترش می باشد که خانوادهها نیز به استدلال با مسائل آموزشی و یادگیری به جهت فرزندانشان در کنار تفریح، از همین مدل مختص دورههای آموزشی مضاعف استقبال می‌کنند ولی در ایران توجهی به این دسته از گردشگری نشده و پژوهشگاه رویان به عنوان اولین مرکز در مرزوبوم اقدام به برگزاری و رواج آن نموده است. وی ادامه داد: بعبارتی برگزاری نمایشگاه ها، علاوه بر همین که یک ابزار بازاریابی می باشد می تواند به تیتر جاذبه، تعداد زیادی گردشگر را در منطقه جذب کند و نمایشگاههایی که در شهرها برگزار میگردد، بسته به بعد ها محلی، ملی و میان المللی، اعتنا آن مجموعه از علاقهمندان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به خود جلب مینماید ودر کنار آن فرصتی برای تبلیغ و شناساندن شهر به گردشگران را آماده میآورد. به جهت پربارتر شدن و ارتقای ارزش علمی هر نمایشگاه، در کنار آن همایشها و کارگاههایی برگزار می‌گردد که اهمیت استقبال گسترده صاحبنظران و متخصصان صنعتی روبرو بوده و فرصتی به جهت به روز رسانی علم فنی و آشنایی اهمیت دستاوردهای نوین صنعت می باشد که ما همین اساسی را در روی داد پزشک بسکی در لحاظ گرفته و کنفرانس در بین المللی گردشگری تندرست و طبیعتگردی را به طور همزمان اساسی نمایشگاه برگزارخواهیم کرد. همچنین طباطبائی دبیر علمی اتفاق افتاد دکتر بسکی در ادامه گفت: کنفرانس در بین المللی گردشگری سلامت و فضای سبز گردی دکتر معالج بسکی یک پلتفرم اصلی برای ارائه پیشرفتهای جدید و نتایج تحقیقات در زمینههای گردشگری سالم و درختان گردی میباشد و حساس عنایت به همین که، یک عدد از شالوده و محورهای اهمیت توسعهی پایدار و موفق در هر کشور و مقصد گردشگری در مرحله تجارت ملی، منطقهای و میان المللی، آموزش و دسترسی به نیروهای انسانی بسط یافته می باشد فعالین گردشگری سلامت، فضای سبز گردی که مایلند وارد عرصهی کسب و عمل در مرحله ملی، فی مابین المللی و منطقهای شوند و در جهت بهبود و ارتقا مزایای رقابتی خویش از جنبههای مختلف منابع انسانی، بازاریابی و برندینگ، بستر سازی برای یک تجارت پایدار و توسعهی و ارتقا میزان مرغوب بودن خدمات در صنعت به سرعت در هم اکنون رویش گردشگری تندرست شوند، میبایست به آموزش پیشرفته به وسیله مدیران کارآزموده و حرفهای این صنعت جهت آماده سازی خویش برای ورود به همین صنعت پویا و جهانی، به عنوان یک ابزار کلیدی استراتژیک توجه ویژه داشته باشند. در پایان بهزاد شجاعی مشاور عالی شورای سیاستگذاری و دبیر اجرائی کنفرانس نمایشگاه بسکی تیتر کرد: برپایی نمایشگاهها بویژه در سطح ها منطقهای و در بین المللی از جنبههای متفاوت موجبات پویایی اقتصاد مستقر را آماده میسازد که از جمله آن امداد به توسعه و گسترش و رونق صنعت گردشگری و هم مراقبت و افزایش تراز اشتغال ملی میباشد هدف از برگزارى چنین نمایشگاه های، تقویت و توسعه صنعت گردشگرى و تاثیرگذارى آن در اقتصاد کلان سرزمین و ارتقا اشتغال در میهن مى باشد. طباطبایی عنوان کرد: اصلی این رویکرد، بیمارستان دکتر بسکی با حمایت دستگاهها، سازمانها و ادارات مرتبط و حامیان بخشهای خصوصی و دولتی و همینطور اصلی حمایت ویژه دانشکده علم ها پزشکی استان کلستان، اداره تمام میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت های دستی استان گلستان، انجمن علمی طبیعتگردی کشور‌ایران و دانش گاه آراد اسلامی گنبد کاووس که محل اصلی برگزرای رویداد است، قصد دارد تا دارای برگزاری ” اولیه کنفرانس و نمایشگاه در میان المللی گردشگری سالم و درختان گردی دکتر معالج بسکی”و کلیدی دعوت از صاحب و مالک نظران و فعالین همین عرصه، به روش حل قابل قبولی جهت افزایش جایگاه گردشگری سلامت و فضای سبز گردی به ویژه در بخش آموزش نیروی انسانی مورد نیاز همین صنعت، دست یابد و در همین رویداد، ضمن تحلیل راهکارهای تدریس مطلوب در این زمینه به عمدهترین مشکلات و چالشهای پیش روی گردشگری سلامت و طبیعت گردی در گردشگری و میراث فرهنگی کشور‌ایران بپردازد. همینطور رابطه متقابلی بین برپایی نمایشگاهها و گسترش گردشگری وتوریسم بازرگانی وجود دارااست و نشان می دهد که برپایی یک نمایشگاه به طور مستقیم تعداد زیادی گردشگر را به خویش جذب می کند و منجر به رونق اقتصادی در حوزه‌ می‌شود از طرفی، نمایشگاهها همواره یک عدد از ابزارهای کارآمد و مطلوب در حوزه بازاریابی در جهت توسعه صنعت گردشگری به شمار میرود و به عنوان نقطه کانونی برای رو در رو کردن عرضه کنندگان و مصرف کنندگان متاع و سرویس ها از نقش به سزایی در معرفی چهره به چهره نوآوریها و خلاقیتهای عرصههای مختلف برخوردار میباشد.

ایندکسر